PRIVACY POLICY

Grondslag Verwerking:

Bij het toestaan van de diensten van SmokingHotXL worden uw persoonsgegevens gebruikt. SmokingHotXL gebruikt uitsluitend gegevens die wij noodzakelijk vinden voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met SmokingHotXL bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.SmokingHotXLxl.nl als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging Persoonsgegevens:

Als u gebruikt maakt van de diensten van SmokingHotXL verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan SmokingHotXL of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: ‘alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’.

Categorieën persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens
 • Locatie gegevens
 • E-mail adres
 • IP-adres
 • Financiële gegevens
 • Bestelhistorie

Noodzaak Verwerking:

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die SmokingHotXL biedt kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig worden uitgevoerd. Als voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor afzonderlijk toestemming te geven.

De persoonsgegevens die door SmokingHotXL verwerkt worden hebben als doel:

 • Contact met u opnemen om te informeren over de afgenomen producten en de uitvoering hiervan
 • Het uitvoeren van zijn diensten
 • Het verrichten van betalingen
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening
 • Verbeteren van de website doormiddel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen

Bewaartermijn:

De door SmokingHotXL gebruikte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. SmokingHotXL bewaart gegevens zolang u klant van ons bent. Dit houdt in dat SmokingHotXL uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit eveneens opvatten als een vergeetverzoek. Als een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal SmokingHotXL voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Verwerking door derden:

SmokingHotXL deelt persoonsgegevens slechts met derden mits dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • WordPress verwerkt de gegevens voor het verbeteren van de dienstverlening De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, IP-adres, E-Mailadres, Bestelhistorie, en/of financiële gegevens.
 • Payment Provider voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de financiële data.
 • Software van de webwinkel voor de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoons gegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, E-mail adres, IP-adres, Bestelhistorie, en/of financiële gegevens
 • De bezorgingsdienst, voor het naleven en/of uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens
 • Administrateur/Boekhouder voor het afhandelen van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en/of financiële gegevens.
 • Overige financiële instanties, voor de uitvoering van de overeenkomst en het afhandelen van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens; E-mail adres en/of financiële gegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens:

SmokingHotXL vind het beschermen van uw persoonsgegevens erg belangrijk en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, evenals met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua schijn ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te verzekeren.

Website:

Door gebruik te maken van de website www.smokinghotxl.nl stemt u in met de disclaimer. SmokingHotXL heeft het recht om ten allen tijden de inhoud van zijn/haar website en/of deze disclaimer aan te passen zonder zijn/haar klanten en/of gebruikers van de website over deze aanpassing te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke aandacht opgebouwd, maar kan desondanks mogelijke fouten bevatten of onvolledig zijn. SmokingHotXL aanvaardt op geen enkele wijze enige verantwoording voor schade die is ontstaan door, of voortkomt uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico voor een gebruiker van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op www.SmokingHotXLxl.nl. zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van SmokingHotXL.

Cookies:

SmokingHotXL maakt gebruik van cookies om de website het best te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken en te meten. SmokingHotXL mag volgends de wet cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort diversen cookies is uw toestemming nodig. Wij raden u aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksgemakkelijkheid van de website.
De cookies die SmokingHotXL gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar zijn behoren werkt. Deze cookies hebben geen verdere gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming meer gevraagd moet worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat de website het beste gebruikt kan worden, of dat deze bereikbaar is (load-balancing) ook zijn er cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies zijn (no-follow).
Social Media cookies: cookies van derde partijen zoals Instagram of facebook. Deze worden door de websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt er een cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media website uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website gedeeld hebt. Voor de cookies van de websites van de data en/of persoonsgegevens die zij verzamelen, verwijst SmokingHotXL je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen:

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen bewerken. Voor een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookies. Doet u dat niet, kan dit tot gevolg hebben dat de website niet werkt naar behoren. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en zo kunt u ook de cookies van alle eventuele derde(n) weigeren. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen naar uw wens.

Rechten van betrokkenen:

 • Recht op inzage: Als belanghebbende heeft u het recht om uitleg te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en wanneer dat het geval is, om hierover inzage te krijgen met verbintenis tot de verwerking daarvan.
 • Recht op beperking van de verwerking. Als belanghebbende heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen.
 • Recht op rectificatie. U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te bemachtigen. – Recht op gegevenswissing. Zonder onredelijk uitstel dient een belangstellende verwijdering van de door hem/haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Een belangstellende heeft het recht om de door zijn/haar betreffende persoonsgegevens die hij/zij uitgegeven heeft aan SmokingHotXL, in een gestructureerde vorm te bemachtigen en deze gegevens ook aan SmokingHotXL over te dragen zonder belemmerd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze eerst verstrekt zijn.
 • Recht van bezwaar. De belangstellende heeft ten allen tijden het recht om met zijn specifieke situatie verband houdende reden een klacht te maken tegen de verwerking van de door zijn/haar betreffende persoonsgegevens met inbegrip van typering op basis van die bepalingen. SmokingHotXL beëindigd de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking indient die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van de betrokkene die samenhang houden met de eventuele uitoefening van instelling of onderbouwing van een claim.

Wijzigingen privacyverklaring:

SmokingHotXL kan altijd de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recentie versie gepubliceerd. Als het nieuwe privacybeleid gevolg heeft voor de wijze waarop er met uw gegevens word omgegaan word u hiervan op de hoogte gesteld.