ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Woordverklaring

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de betekenis gebruikt, tenzij er iets anders is aangegeven
1.2. SmokingHotXL is een handelsnaam van JD Distribution
1.3. De koper: De natuurlijke persoon (18+) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dat een overeenkomst aangaat met de verkoper (SmokingHotXL).
1.4. Verkoper (SmokingHotXL): de aanbieder van producten van onder meer cannabis of – en psychoactieve zaden, growkits (paddenstoelen), magic truffels, kruiden, vitamines, cactussen en andere geestverruimende middelen en diverse bijbehorende rookaccessoires aan de koper.
1.5. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan de koper tot het leveren van Producten door de Verkoper.
1.6. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door de koper gekocht zijn van SmokingHotXL.
1.7. Website: www.smokinghotxl.nl & www.smokinghotxl.com

Artikel 2: Toepasbaar

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke prijsopgave van SmokingHotXL en iedere overeenkomst tussen SmokingHotXL en  de koper en op alle producten die door SmokingHotXL worden aangeboden.
2.2. Voordat een overeenkomst (online) wordt gesloten, krijgt de koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit niet mogelijk is, zal SmokingHotXL aan de koper aangeven op welke wijze de koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van SmokingHotXL zijn gepubliceerd, zodat de koper deze algemene voorwaarden kan doorlezen of kan opslaan op zijn/haar besturingssysteem.
2.3. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- en/of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden zich altijd beroepen op de toepasselijke beslissing die voor hem/haar het meest gunstig is.
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met de koper.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden voor een deel/geheel vernietigd zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de vernietigde bepaling vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
2.6 Onduidelijkheden over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanbod

3.1. Alle door SmokingHotXL gepubliceerde aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij dit zwart op wit formeel anders is aangegeven. Indien het aanbod van SmokingHotXL beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit formeel in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze zwart op wit is vastgelegd.
3.2. SmokingHotXL is slechts aan een aanbod gebonden indien de goedkeuring hiervan door de koper schriftelijk is bevestigd. Evenwel heeft SmokingHotXL het recht een overeenkomst met een potentiële koper om een voor SmokingHotXL legitieme reden te weigeren.
3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is zodanig gedetailleerd dat de koper in staat is het aanbod goed te evalueren. Vergissingen of fouten in het aanbod kunnen SmokingHotXL niet binden. Afbeeldingen, beschrijvingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts indicatief en kunnen geen motief zijn voor een schadevergoeding of het opheffen van de overeenkomst. SmokingHotXL kan niet garanderen dat de afbeeldingen, kleuren of verpakkingen precies overeenkomen met het geleverde product.
3.4. Levertijden in het aanbod van SmokingHotXL zijn een indicatie en geven de koper, bij overschrijding ervan, geen recht op opheffing of schadevergoeding, tenzij formeel anders is overeengekomen.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht SmokingHotXL niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenstemmend deel van de opgegeven prijs.
3.6. Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Tenzij anders afgesproken door SmokingHotXL.
3.7. SmokingHotXL heeft het recht om zonder opgaaf van reden bestellingen of geplaatste orders te annuleren en-of weigeren. Een weigering en-of annulering geeft de koper geen recht op schadevergoeding of een andere compensatie voor het weigeren van de bestelling.

Artikel 4: Realisatie van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper een aanbod van SmokingHotXL heeft geaccepteerd.
4.2. Een aanbod kan door SmokingHotXL via de telefoon, email en/of via de webshop worden gedaan.
4.3. Indien de koper het aanbod heeft geaccepteerd door een overeenkomst te sluiten met SmokingHotXL of door de producten direct te betalen, zal SmokingHotXL de verbintenis hiervan met de koper op schrift per e-mail bevestigen.
4.4. Als de aanname (op onderstaande punten) verschilt van het in de offerte en/of factuur opgenomen aanbod is SmokingHotXL daar niet aan gebonden. De koper dient de gehele offerte en/of factuur te betalen, mits de koper zwart op wit kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
4.5. SmokingHotXL is niet verbonden aan een aanbod indien de koper terecht had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan SmokingHotXL geen rechten uitlenen.
4.6. SmokingHotXL kan zich (binnen wettelijke kaders) op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan volstaan, het verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Als op basis hiervan goede redenen zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, is SmokingHotXL bevoegd om een bestelling te weigeren.
4.7. De koper kan de overeenkomst binnen 14 dagen zonder kosten verbreken. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper. Mits SmokingHotXL kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de verbintenis is de koper verplicht om deze kosten te voldoen, waaronder de van toepassing zijnde kosten van de verzending.
4.8. Wanneer de koper gebruik wilt maken van zijn/haar herroepingsrecht is hij/zij verplicht de herroeping binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan SmokingHotXL.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1. SmokingHotXL zal de overeenkomst naar beste begrip, overeenstemmend de eisen van goed vakmanschap toepassen.
5.2. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft SmokingHotXL het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen begrip te laten doen door derden.
5.3. De koper zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan SmokingHotXL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper met reden behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de overeenkomst, op tijd aan SmokingHotXL worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan SmokingHotXL zijn verschaft, heeft SmokingHotXL het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of de uit de vertraging resulterende extra kosten volgens de bekende tarieven aan de koper in rekening te brengen.
5.4. SmokingHotXL is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat SmokingHotXL is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij SmokingHotXL met deze onjuistheid bekend was.
5.5. De koper ontziet SmokingHotXL voor eventuele claims van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de koper verantwoordelijk is.

Artikel 6: Levering

6.1. Levering voorvalt in het beginsel vanaf het magazijn van SmokingHotXL waar ook de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat SmokingHotXL ervan uit dat er zich geen omstandigheden voordoen die een tijdige levering vertragen. Overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo snel mogelijk aan de koper gemeld. Alle aangegeven levertermijnen zijn aanduidend en zijn nooit fataal.
6.2. Als de start, voortgang of levering van de producten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld de koper niet of niet op tijd alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, geen juiste medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door SmokingHotXL of er door andere gevallen, welke voor rekening en risico van de koper komen, heeft SmokingHotXL recht op een begaafde verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan de koper. De koper dient SmokingHotXL in schrift de tekortkoming te stellen en SmokingHotXL een begaafde termijn te geven om alsnog te kunnen leveren.
6.3. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
6.4. Indien de de koper afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of te laat is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, heeft SmokingHotXL het recht de zaken maximaal een maand op te slaan voor rekening en risico van de koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten berekend worden. De koper is verplicht in een zodanig geval de levering te verzekeren en verzekerd te houden totdat alsnog verzending of aflevering plaats kan vinden. In geval van de bovengenoemde situatie zal, nadat één maand is verstreken, levering opnieuw plaatsvinden al dan niet in overleg met de koper.
6.5. Als de zaken bezorgd worden door SmokingHotXL of een externe vervoerder zal SmokingHotXL, tenzij schriftelijk anders vastgesteld, eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd. De bezorgkosten zijn voor rekening van de koper.
6.6. De bezorging voorvalt tot aan de voordeur van de koper tenzij anders overeengekomen. Voor zover wordt overeengekomen dat levering en plaatsing in het pand van de de koper moet voorvallen dan is dit geheel voor risico van de de koper, ondanks wat er voor de berekening van de bezorgkosten is afgesproken.
6.7. Als SmokingHotXL gegevens nodig heeft van de koper in het verband van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens aan SmokingHotXL ter beschikking heeft gesteld.
6.8. SmokingHotXL heeft het recht om bestelde zaken onder dekking te leveren. De kosten zijn voor rekening en risico van de koper
6.9. SmokingHotXL is bevoegd de zaken in delen te leveren, tenzij hiervan bij de overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. SmokingHotXL is bevoegd het geleverde afzonderlijk te factureren.
6.10. Als levering van een product niet mogelijk blijkt te zijn, zal SmokingHotXL zijn uiterste best doen om een vervangend product ter beschikking te stellen. Voor bezorging zal de koper op een duidelijke en begrijpelijke manier worden geïnformeerd dat een vervangend product wordt geleverd. Eventuele retourkosten voor vervangende producten zijn voor rekening van de koper.
6.11. SmokingHotXL behoudt zich het recht voor om levering te weigeren als gegronde angst en/of reden voor niet-betaling aanwezig is.

Artikel 7: Verpakking en transport

7.1. SmokingHotXL verbindt zich ten aanzien van de koper om de te leveren zaken goed te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen en/of te verzegelen, zodat de producten bij normaal gebruik en transport, hun bestemming in goede staat bereiken.
7.2. Tenzij zwart op wit anders overeengekomen voorvallen alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal vanuit magazijn.
7.3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op het ontvangbewijs geldt als bewijs, dat de verpakking in goede staat verkeerde op het moment dat het werd geleverd.
7.4. Elke koper wordt erkend in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken van deze vergunningen ontslaat de koper niet van de verplichting de zaken op de afgesproken wijze af te nemen. Als de zaken door SmokingHotXL niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een koper niet het recht tot annulering van de order/ bestelling worden ontnomen. Ook aan een aanpassing van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken op de grond van merken, octrooien en andere rechten kan niet het recht tot annulering van de bestelling worden ontnomen.

Artikel 8: Reclames & Onderzoek

8.1. De koper is verplicht tot het geleverde op het moment van (af)levering, echter in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het geleverde na te gaan, echter slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product houdt. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of de kwantiteit en kwaliteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan gelden.
8.2. De koper is genoodzaakt te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden, het persoonlijk gebruik en de medische risico’s van een product overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen te testen en te gebruiken. SmokingHotXL erkent geen aansprakelijkheid ontstaan door verkeerd gebruik van het product door de koper.
8.3. De koper dient zelf te onderzoeken of verzending van het product aan alle wet- en regelgeving van het betrokken land van ontvangst voldoet. De koper draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van de lokale wet- en, regelgeving, douaneregels en de kosten die hieraan verbonden zijn.
8.4. Eventuele zichtbare ontbrekingen of tekorten dienen binnen 7 werkdagen na levering zwart op wit aan SmokingHotXL te worden gemeld op support@smokinghotxl.com. Als een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij SmokingHotXL, vervalt het recht op reclame aan de orde van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onordelijke omgang door de koper zelf, is de koper zelf verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
8.5. Onzichtbare ontbreken, gebreken die de koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet direct heeft ontdekt en ook niet had kunnen ontdekken, dienen aan SmokingHotXL na ontdekking van dat gebrek  zwart op wit  te worden  gemeld op support@smokinghotxl.com. Als niet dadelijk gereclameerd wordt ten opzichte van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor de koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.
8.6. Als de koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan SmokingHotXL, gemotiveerd van relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van SmokingHotXL dadelijk in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
8.7. De koper kan geen reclame maken ten vermoeden van geleverde zaken die hij inmiddels heeft verkocht.
8.8. De koper kan niet reclameren ten aanzien van producten die om hygiënische redenen en houdbaarheid buitengesloten zijn van herroeping, mits deze producten zich in hun verzegelde en originele verpakking bevinden en ongebruikt zijn.
8.9. De koper heeft geen recht op reclame als er sprake is van kleine toelaatbare afwijkingen.                                                                                     8.10. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nooit aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
8.11. De koper mag, behoudens op grond van door SmokingHotXL erkende  reclame en door SmokingHotXL daartoe voorgaand verleende schriftelijke  toestemming, geleverde  zaken  niet retour zenden. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres. De verzendkosten van het retourneren zijn voor rekening van de koper.
8.12. Als van een creditering van het aankoopbedrag door SmokingHotXL sprake is wordt deze zo spoedig mogelijk uitgevoerd. De betaling zal binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden. Creditering geschiedt op het rekeningnummer van aankoop.

Artikel 9: Prijzen

9.1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behalve het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
9.2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, andere heffingen van overheidswege, verpakkingskosten en administratiekosten. De verzend- en eventuele vervoers- en inklaringskosten zijn niet inbegrepen, mits uitdrukkelijk anders is vermeld.
9.3. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de afgesproken datum van op-of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere prijsbepalende factoren een wijziging zijn begaan, is SmokingHotXL gerechtigd de aankoopprijs dienovereenkomstig te wijzigen, echter niet voordat er drie maanden verstreken zijn sinds de totstandkoming van de overeenkomst. Het in de vorige zin bepaalde laat onverhinderd de bevoegdheid van SmokingHotXL om prijsverhogingen volgens wet- en regelgeving te allen tijde door te berekenen en de aanbiedingsprijs zodoende te verhogen.
9.4. Prijsverhogingen die het gevolg van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn komen voor rekening van de koper.
9.5. SmokingHotXL levert de koper een gespecificeerde nota ter zake van de afspraak naar aanleiding van de geplaatste order of de opgegeven bestelling.
9.6. Alle door SmokingHotXL verstrekte prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan mogelijke gevolgen van deze fouten. SmokingHotXL is niet verplicht te leveren volgens de foute prijs.

Artikel 10: Incassobeleid & Betaling

10.1. Betaling dient vooraf gedaan te worden, tenzij betaling bij aflevering is vastgesteld, op een door SmokingHotXL aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen stellen de betalingsverplichting niet uit.
10.2. De koper kan geen rechten of verwachtingen overnemen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen met nadruk anders zijn overeengekomen.
10.3. De koper dient deze kosten in één keer te voldoen op het aan hem/haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van SmokingHotXL. Behalve bijzondere omstandigheden kan de koper enkel na expliciete en schriftelijke goedkeuring van SmokingHotXL een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald, of kan de koper contante betaling overeenkomen. Gebruikmaking van de mogelijkheid tot (contante) betaling via verzending komt voor rekening en risico van de koper. SmokingHotXL staat niet in voor een niet-veilige ontvangst van het volledige bedrag.
10.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van SmokingHotXL op de koper onmiddellijk opeisbaar.
10.5. SmokingHotXL heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten dienen in de eerste plaats in reductie van de kosten, vervolgens in reductie van de opengevallen rente en ten slot in reductie van de hoofdsom en de lopende rente. SmokingHotXL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. SmokingHotXL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet op dezelfde wijze de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden betaald.
10.6. Wanneer de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is de koper in verzuim.
10.7. Vanaf de datum dat de koper in verzuim is, zal SmokingHotXL zonder nadere dagvaarding aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
10.8. Als SmokingHotXL meer of hogere kosten heeft gemaakt welke gelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het betalen aan de overeenkomst, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding van de koper. Ook gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle door SmokingHotXL geleverde zaken, blijven eigendom van SmokingHotXL totdat de koper alle verplichtingen, voortkomend uit alle met SmokingHotXL gesloten afspraken, is nagekomen.
11.2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzetten net zomin als op enige andere wijze te hinderen.
11.3. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of de rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht SmokingHotXL daarvan op de hoogte te stellen.
11.4. De koper genoodzaakt zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste aazoek ter inzage te geven.
11.5. De door SmokingHotXL geleverde zaken, die op grond van het eerste lid van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts binnen een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
11.6. Voor het geval dat SmokingHotXL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil gebruiken, geeft de de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare goedkeuring aan SmokingHotXL of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de bezittingen van SmokingHotXL zich bevinden en die zaken direct terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van de koper of enige rechterlijke instantie.
11.7. SmokingHotXL heeft het recht om de door de koper aangekochte product(en), onder zich te behouden indien de koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ongeacht een verplichting tot uitlevering of afgifte van SmokingHotXL. Dit geldt ook voor het in faillissement veranderen van de koper. Nadat de koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal SmokingHotXL de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen 14 werkdagen te leveren aan de koper.
11.8. Kosten en eventuele schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor verantwoording en risico van de koper en zullen op eerste verzoek aan SmokingHotXL worden vergoed door de koper.

Artikel 12: Garantie

12.1. SmokingHotXL verkoopt alleen producten die niet op de Lijst I & II van de opiumwet staan. Bovendien stelt SmokingHotXL beperkingen aan de verkoop: een koper kan maximaal 10 (hennep)zaadjes aanschaffen (voor ons de grens voor beroepsmatig).
12.2. SmokingHotXL neemt alle in rechtvaardigheid van haar te verwachten maatregelen om de kwaliteit en goedheid van haar producten te verzekeren, maar staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde.
12.3. Mits en voor zover enige garantie is gegeven ziet deze garantie op de door de producent c.q. fabrikant gegeven garantie.
12.4. Informatie die SmokingHotXL door zijn/haar website of via medewerkers aan de telefoon, e-mail of een andere communicatieve middelen verschaft, is voor informatieve doeleinden en is niet te bezien als medische adviezen.
12.5. SmokingHotXL is nooit aansprakelijk voor de bevoegdheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten door de koper.
12.6. Als de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal SmokingHotXL de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan ofwel, als retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijk bericht ter zake van het gebrek door de koper, vervangen of herstellen. Nadat uit onderzoek van SmokingHotXL is gebleken dat de koper terecht een beroep doet op de garantie, zal SmokingHotXL het betreffende product vervangen of voordragen voor herstel. In geval van vervanging zal de koper de te vervangen zaak aan SmokingHotXL crediteren (op kosten van de koper) en de eigendom hiervan aan SmokingHotXL te verschaffen.
12.7. Eventuele ontbreken of levering van de verkeerde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan SmokingHotXL schriftelijk te worden gemeld. Retournering is alleen mogelijk ten aanzien van producten die nog in de nieuwstaat verkeren en in de originele verpakking zitten of waarvan de houdbaarheid niet is verlopen. Producten die geopend en of gebruikt zijn worden niet vergoed omdat deze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden.
12.8. Bovengenoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onredelijk of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SmokingHotXL, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan de zaak te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet geschikt is, of blootgesteld zijn aan uitzonderlijke omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van SmokingHotXL heeft behandeld.

Artikel 13: Afbreking en ontbinding

13.1. SmokingHotXL is bevoegd de opvolging van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te verbreken, als de koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
13.2. Verder is SmokingHotXL bevoegd de door zijn/haar en de koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, Mits de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met SmokingHotXL gesloten overeenkomst voortkomen, evenals in geval van faillissement van de koper.
13.3. Bovendien is SmokingHotXL bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) verbreken als zich omstandigheden voortvinden welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onhaalbaar of naar maatstaven van redelijkheid en eerlijkheid niet langer kan worden geëist dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in rechtvaardigheid niet mag worden verwacht.
13.4. Bij een vermoeden dat er wordt geleverd aan een natuurlijke persoon jonger dan 18 jaar of een persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of een persoon die producten gebruikt voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, is SmokingHotXL te allen tijde gerechtigd de overeenkomst per direct te verbreken. Als ontbinding plaatsvindt op basis van bovengenoemd vermoeden heeft de koper recht op terugbetaling van reeds betaalde gelden.
13.5. Als de overeenkomst wordt verbroken zijn de vorderingen van SmokingHotXL op de koper onmiddellijk opeisbaar. Mits SmokingHotXL de nakoming van de verplichtingen uitstelt, behoudt hij, SmokingHotXL, zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
13.6. SmokingHotXL behoed steeds het recht schadevergoeding te eisen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Als het uitvoeren van de overeenkomst door SmokingHotXL leidt tot aansprakelijkheid van SmokingHotXL tegenover de koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door SmokingHotXL in rekening gebrachte kosten tegenover de directe schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval gelimiteerd tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
14.2. De aansprakelijkheid van SmokingHotXL limiteert zich ten allen tijden tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of de vergoeding van die zaak – of een onderdeel daarvan – een en ander ter beoordeling van SmokingHotXL.
14.3. De koper heeft een eigen onderzoekingsplicht en responsabiliteit om zich op de hoogte te stellen van de aanschaf, het gebruik, werking en mogelijke gezondheidsrisico’s van geleverde producten en de relevante wetgeving, zoals de opiumwet.
14.4. SmokingHotXL erkend geen aansprakelijkheid voor, in ieder geval, de volgende situaties: Fysieke en/of mentale klachten (waaronder maar niet beperkt tot: duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn, verwardheid, het opwekken van een psychose); verminderd reactievermogen; ander persoonlijk letsel en/of het arbeidsongeschikt raken als gevolg van gebreken van het product. Het product heeft niet het verwachtte/gewenste gevoel en/of effect; niet verwachtte oogstresultaten;. Producten zijn op geen enkele manier als medicijn te beschouwen en/of als vervanging van (reeds gestarte) medische behandeling(en) en/of medische advies.
14.5. Producten die SmokingHotXL aanbiedt moeten nooit in combinatie gebruikt te worden met alcohol, supplementen, medicijnen, antidepressiva (MAO-remmers, SRNI’s, SSRI’s en TCA’S) en/of andere (genees)middelen met een gelijkwaardige werking. Als de koper de producten gebruikt in combinatie met alcohol, medicijnen, supplementen en antidepressiva aanvaardt SmokingHotXL in geen enkel geval verantwoordelijkheid.
14.6. SmokingHotXL is niet verantwoordelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
14.7. Alleen een responsabele tekortkoming in de nakoming in geval van door SmokingHotXL overeengekomen garanties met betrekking tot de functionaliteit en kwaliteit van de geleverde producten, wordt beperkte aansprakelijkheid erkend.
14.8. SmokingHotXL is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen) informatie afkomstig van medewerkers, de website of die van eventuele gelinkte websites.
14.9. SmokingHotXL is niet aansprakelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de werkzaamheid van de website en/ of storingen of het om welke reden dan ook niet (tijdelijk) beschikbaar zijn van de website.
14.10. SmokingHotXL staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en het opereren door/namens SmokingHotXL verzonden e-mail, net zoals voor de tijdige ontvangst ervan.
14.11. SmokingHotXL is niet verantwoordelijk voor enige schade die de koper lijdt in het geval dat producten die, in opdracht van de koper, besteld worden maar niet voldoen aan wet- en regelgeving van het land van ontvangst. SmokingHotXL verkoopt enkel en alleein lijn met de Nederlandse wetgeving. De koper dient zichzelf op de hoogte te stellen met verhouding tot naleving van de lokale wetten.
14.12. Alle aansprekingen van de koper wegens tekortschieten van SmokingHotXL vervallen als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij SmokingHotXL binnen één jaar nadat de koper bekend was of met reden bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken onderbouwt.

Artikel 15: Risico-overgang

15.1 Het risico van verlies of aantasting van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de koper op het moment waarop deze aan de koper werkelijk worden geleverd en daarmee in de autoriteit van de koper of van door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16: Overmacht

16.1. SmokingHotXL is niet verantwoordelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de afspraak niet kan nakomen, net zoals SmokingHotXL gehouden kan worden tot het nakomen van enige verplichting, als hij daartoe belemmerd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer toepasselijke opvattingen voor zijn rekening komt.
16.2. Onder overmacht wordt in elk geval bedoeld, maar is niet beperkt tot hetgeen dienaangaande in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (1) overmacht van toeleveranciers van SmokingHotXL , (2) het niet naar toebehoren voldoen van verplichtingen van toeleveranciers die door de koper aan SmokingHotXL zijn voorgeschreven of aanbevolen, (3) afwijkingen van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (4) overheidsmaatregelen, (5),elektriciteitsstoring (6) storing van internet,  datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (7) natuurrampen, (8) oorlog en terroristische aanslagen, (9) algemene vervoersproblemen, (10) werkstakingen in het bedrijf van SmokingHotXL , (11) beslaglegging van welke aard en reden dan ook en (12) overige situaties die naar het oordeel van SmokingHotXL buiten zijn invloedssfeer vallen die de naleving van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend belemmeren.
16.3. SmokingHotXL heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming belemmerd, intreedt nadat SmokingHotXL zijn belofte had moeten nakomen.
16.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortzet de verplichtingen uit de overeenkomst uitstellen. Als deze periode langer duurt dan twéé maanden is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te verbreken, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
16.5. Voor zo veel SmokingHotXL ten tijde van het intreden van overmacht ondertussen partieel zijn verplichtingen uit de verbintenis is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SmokingHotXL bevoegd om het reeds afgesproken respectief na te komen gedeelte apart te factureren. De koper is gehouden deze factuur te betalen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17: Privacy & Beveiliging

17.1. SmokingHotXL gaat nauwkeurig om met de (persoons)gegevens van de koper en gebruikers van de website en zal deze slechts volgens de privacy-statement gebruiken. Als daarom gevraagd zal SmokingHotXL de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan support@smokinghotxl.com
17.2. Als SmokingHotXL op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging volstaan aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet ongegrond is.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

18.1. Alle IE-rechten en auteursrechten van SmokingHotXL voortkomen uitsluitend  alleen bij SmokingHotXL en worden niet overgedragen aan de koper.
18.2. Het is de koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van SmokingHotXL rusten te openbaren en/of te verveelvoudigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder bepaalde voorafgaande schriftelijke toestemming van SmokingHotXL. Als de koper wijzigingen wilt aanbrengen in/aan door SmokingHotXL geleverde producten, moet SmokingHotXL uitdrukkelijk akkoord gaan met de beoogde wijzigingen.
18.3. Het is de koper verboden om producten waarop de IE-eigendomsrechten van SmokingHotXL, anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 19: Klachten

19.1. Als de koper niet tevreden is over de service of producten van SmokingHotXL of klachten heeft over de koopovereenkomst is de koper verplicht om deze klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de openbaring van hetgeen tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden naar support@smokinghotxl.com
19.2. De klacht moet door de koper genoeg onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil SmokingHotXL de klacht in behandeling kunnen nemen.
19.3. SmokingHotXL zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Als een langere termijn voor klachtafhandeling nodig is, zal de koper hiervoor tijdig, in ieder geval binnen de genoemde periode van 14 dagen, op de hoogte worden gebracht.
19.4. Beide partijen zullen samen proberen om tot een oplossing te komen.

Artikel 20: Toepasselijk recht

20.1. Op elke overeenstemming tussen SmokingHotXL en de koper is  het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2. SmokingHotXL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
20.3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen SmokingHotXL en de koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, tenzij de bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.